ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរ

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីសិល្បៈគុនប្រពៃណីខ្មែរដែលហៅថាល្បុក្កតោ។ ល្បុក្កតោគឺមានអាយុកាល ២០០០ ឆ្នាំកន្លងមកតាំងពី ជំនាន់អ្នកចម្បាំងអង្គរមកម្លេះ។ឈ្មោះដំបូងរបស់ល្បុក្កតោគឺ លាបុកតោ ។ លាបុកមាន ន័យថាល្បិចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង កតោ មានន័យថាសត្វតោ។ ខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយហើយបានឃើញមានសាលាបង្រៀនក្បាច់គុណល្បុក្កតោមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំបានទាក់ទងទៅគ្រូបង្រៀននិងរៀបចំមេរៀនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនពួកខ្ញំុ។

ខ្ញំុនិង​លោកគ្រូល្បុក្កតោ
ខ្ញំុនិង​លោកគ្រូល្បុក្កតោ

Independent Discovery(Khmer Traditional Martial Art).

September 2015

For my Independent Discover I researched about Khmer Traditional Martial Art which is called Bokator. Bokator is 2000 years ago from the Angkorian Worrier the first name of Bokator is Labokator. Labok means tricks and fight and Kator means fight the lion. I looked up and see one Bokator school in Phnom Pehn unnamedand I contacted the teacher and prepare the lessons for teacher to teach.